RSS
 

Eerste bus over de busbaanbrug

De brug ziet er nog onaf uit, maar vandaag reed toch de eerste bus over de nieuwe busbaanbrug naar Filmwijk. Vandaag was het een openingsritje met genodigden, maar morgen wordt het echt in de dienstregeling opgenomen. Vooralsnog gaat alleen de bus vanuit het Centrum over de brug en wordt voor de terugweg nog steeds gebruik gemaakt van de dam. Eerst moet de halte voor het stadhuis nog aangelegd worden. Een aantal bewoners van de Oscarlaan en omgeving reden mee met de eerste bus over de brug. Een van de bewoners Joop Prent en actief in de klankbordgroep van de brug, sprak vol lof over de gemeente: ‘Dit keer heeft de gemeente vanaf het begin de bewoners goed betrokken bij het proces’ . De bewoners in de klankbordgroep waren voor de gemeente onmisbaar om fouten te herstellen. De ‘ogen van de wijk’ hadden meteen door dat een waarschuwingsbord voor  de plezierboten verkeerd om stond. Ze waarschuwden dat de kinderen op gevaarlijke plekken op de dam konden komen en zagen dat de bouwers het verkeer hinderden door dat een afzetting vergeten was. Joop Prent had bij de eerste rit toch nog wel een kritiekpunt: “Bij nieuwe oversteek bij de busbaan, wordt het minder overzichtelijk” gaf hij aan bij een ambtenaar. Nu is het nog wachten op de start van de bouw van de nieuwe fietsbrug naast de busbaan. 

Posted at 6:37am

 


Het is voor de bewoners heel duidelijk: geen bebouwing meer in het park.

Mocht het onverhoopt toch worden vastgesteld/aangenomen dan zullen de bewoners, conform procedure, bezwaar maken en naar de rechter gaan.

Wij hopen dit echter met elkaar te kunnen voorkomen en gezamenlijk hier een goede overeenkomst in te vinden.

De argumenten tegen verdere bebouwing zijn al naar voren gebracht. In het kort: het vastgestelde percentage is al overschreden, de kunstmatig gemaakte onderscheid tussen 2 delen van het park druist in tegen de vastgelegde status. Dit lijkt nu kunstmatig te worden gebruikt om toch het percentage verder te mogen overschrijden. Bewoners zullen hier tegen het bezwaar maken. De rest van het park is al versteend en rood en grijs geworden. Dit is nog het enige stukje groen voor Filmwijk Zuid.

Wij willen ons houden aan datgene wat de gemeente/raad zelf heeft vastgesteld: geen rood voor groen, laat het laatste deel van het park dus svp groen.

Om dit visueel inzichtelijk te maken sturen wij hierbij de plattegrond op zoals die nu bestaat. Dit advies hebben wij gekregen van deskundigen die ons hierin ondersteunen. Wij hebben het rood etc. zelf ingekleurd. Dit om u een beeld te geven hoe het er in het echt uit ziet.

 

Om u dit zelf mee te laten maken nodigen wij u uit om zondag 30 oktober om 13.30u met ons mee te wandelen door het park vanaf de parkeerplaats van Joymere: tennispark op de Jacques Tatilaan.

Dan kunt u zelf ervaren hoe e.e.a. ruimtelijk inwerkt op zowel parkgebruikers, bewoners alsook hoe het in werkelijkheid er aan toe is.

 

Wij nodigen u uit omdat wij merkten dat er afgelopen donderdag toch wat ruis in de beeldvorming omtrent dit park lijkt te sluipen.

Mw. Steunenberg gaf aan dat zij niet precies wist wat er die week daarvoor besproken had. Hoewel haar plaatsvervangster haar had vervangen, er notulen zijn én beeldmateriaal. Het verbaasden ons dat zij zich niet helemaal goed had kunnen inlezen/instellen op het onderwerp. Er werd daardoor,door haar uitspraak, een beeld gegeven alsof er geen zorgen over het “grijs: trottoirs/weg etc.”hoefden te zijn omdat er “al een weg ligt”:. Dit is een op-en uitrit  naar Parkhuys en Uk (kinderopvang) en geen weg.

Zal hier meer gebouwd worden dan zal er een weg moeten komen. Dat heeft invloed op het verkeer naar en van de Veluwedreef.

Blijkbaar heeft men hierover een ander beeld dan de bewoners. Ook werd nu het bouwen en bewonen van 1 gebouw genoemd. Op de informatieavond én in de reacties op de zienswijze is gesproken door  zowel de wethouder als de ambtenaren over een zorggroep en/of seniorenwoningen. Bebouwing van  minimaal 1000 vierkante meter en bewoning daarvan. Dit leidde op de bewonersavond tot een bijzondere discussie die in het verslag van de gemeente ontbreekt.

Destijds is vastgesteld dat de maximale bebouwing van Laterna Magika bereikt was en dat er nooit gewoond mag worden.Het is park, kostbaar groen en moest park blijven.

Op de laatste Politieke Markt werd nu, tot onze verbazing,  ook de mogelijkheid van één gebouw genoemd  dat dan mogelijk de 1000 vierkante meter in beslag zal nemen. Dan klopt het niet met  aan ons gepresenteerde tekeningen. Hierin zijn gebouwen getekend als rood voor bebouwing én bewoning.

Het grijs ontbreekt oi. dan toch en is van belang om te noemen. De huidige situatie is:

Er zijn 6 parkeerplaatsen bij Uk en een parkeerterrein bij Parkhuys.Te weinig voor evt. meer mensen laat staan evt. bewoners. 

 

De jeugd maakt zich zorgen: men wil hier kunnen blijven spelen/voetballen, skaten en de hangplek van het JOP gebruiken zonder overlast, geruzie en risico dat dit moet verdwijnen. Vandaag bleek opnieuw hoeveel jeugd ook uit Danswijk en Parkwijk hier komt. Het is niet voor niets destijds hier geplaatst. In Danswijk is totaal geen groen (meer) omdat men daar al de groenstrook had verruild voor bebouwing. Een destijds knap staaltje van manipulatie tijdens de bouw.de geplande groene parkstrook daar, verdween van de tekeningen.

 

PvdA deed een uitspraak waaruit een aantal bewoners begrijpen dat men denkt dat het parkje volgens PvdA  levendiger moet worden.Dat er dan evt. horeca moet komen. Is men in de war met het Lumiërepark? Dat is niet helder. 

Mocht toch Laterna Magika bedoeld worden dan wil men graag dat dit mee gegeven wordt als aanvulling op info. inzake evt. horeca.

 

Op de plek van Uk zou een klein theehuisje komen in 2001. Dat was de wens uit alle bijeenkomsten tussen 1997 en 2001. Toen was nog niet bekend dat het tenniscentrum zo groot zou worden en dat Het Baken zo zou uitbreiden. 

Nadat zonder inspraak Uk er stond en het tenniscentrum groter was geworden dan voorheen besproken, hebben wijkbewoners die behoefte  aan horeca of theehuisje niet meer. Dat kwam al naar voren in wijkschouw 2002/2003 en 2005. 

Ook in de bijeenkomsten in Almere Haven 2004/2005 is vastgesteld dat er geen behoefte meer was aan een dergelijke invulling van dit park. Dit stelden zowel bewoners als politici toen samen vast.

De onderbouwing:

Een kop koffie kun je nu  drinken bij het tenniscentrum ( staat in het park) en daar is ook een ijsje te halen. Op loopafstand van hooguit 5 minuten is een snackbar en shoarmatent én een Surinaams eettentje.(Jacques Tatilaan).

Voor de scholieren is er een grote kantine in het schoolgebouw. Zij lopen vaak naar Walt Disneyplantsoen (9 minuten) waar zij bij de Vomar e.e.a. halen, er óók een snackbar is en een oosterse take-away. Boven de Vomar zit een pizzeria. Met de bus zijn  bewoners en natuurlijk scholieren binnen nog geen 8 minuten in het stadshart.

Wil men levendigheid dan kan men die desgewenst zelf opzoeken. Het park wilde men juist voor de ontspanning qua groenbeleving, rust en genieten van stilte en ruimtelijke beleving. Men wilde wel wat meer bloemen en bankjes. Daar zijn door 14 bewoners schetsen voor gemaakt en die zijn door de politici ontvangen.

Uitvoering kreeg dit niet door wisseling van de wacht op politiek niveau, kostenbesparing en andere prioriteiten.

Hierover kunnen wij op 29 oktober nog eens praten t.a.v. onderhoud en aanzien buurt/wijk in het stadhuis.

 

Andere wijkbewoners wezen er op dat op de kop zijn kant bij binnenkomst van de wijk: vanaf Veluwedreef naar/in de Bunnuëllaan gelijk links (tegenover het Parkhuys) nu blijkbaar toch bebouwd moet worden.

Dat wordt nu door mw. Steunenberg Laterna Magica Noord genoemd. Hier zou eventueel de moskee komen. In de reactie op de zienswijze werd aan gegeven dat de bouw van de moskee niet door zal gaan. Er is niet aan gegeven dat daar dan “toch bebouwd zal worden en dat er ook een beheerder mag gaan wonen”, zoals  mw. Steunenberg nu als mogelijkheid open laat en billijk acht.

Betekent dat dat het laatste stukje groen: de bomen die er staan (volgens deze uitspraak)  zullen moeten verdwijnen voor rood en dat dit samen met het terrein van het Baken en de Bombardon één grote betonnen vlakte wordt? 

Waarom is dat dan niet genoemd in de reactie op de zienswijze?

Ook hier willen bewoners geen bebouwing meer. 

 

Verder werd er gevraagd : mocht Parkhuys geen sponsors meer vinden, weet mw. Steunenberg dan wat er al komt? Is dat b.v. een reden waarom de sponsors zich hebben terug getrokken.Heeft dit met vriendjespolitiek en ons kent ons te maken? Wijkt men daarom af van genomen besluiten en wil men dit laatste stuk park verkruimelen?

 

Nogmaals wij horen graag wat wij kunnen doen om het park groen te laten en recht te doen aan de genomen stellingname in Almere om niet meer te bouwen en te wonen in parken.

Graag zien wij uw reacties tegemoet. Wij hopen u zondag 30 oktober a.s. om 13.30u rond te kunnen leiden.

 

vriendelijke groet namens de bewonersvereniging Laterna Magika=Groen!

 

 

 

 

 


Posted at 4:51am

 


Bestemmingsplan Filmwijk

Almere, oktober 2011

 

Geachte Raad,

 

In reacties op het voorontwerp en op het ontwerp van de aanpassing van het  bestemmingsplan van Filmwijk en de aangrenzende wijken heeft het Platform Filmwijk u eerder reacties en zienswijzen kenbaar gemaakt. Op een aantal punten is de gemeente ons nu tegemoet gekomen. Voor deze 5 punten vragen wij hierna nog kort uw aandacht. Nadrukkelijk willen we echter ingaan op uw communicatie met de inwoners in uw gemeente. De drempel is daarvoor voor velen te hoog door:

 • lange duur van procedures (nu bijna 2 jaar), met daarbinnen korte reactietermijnen voor de betrokken burgers en (extreem) lange termijnen voor het gemeentelijk werkapparaat;
 • bereikbaarheid van openbare presentaties (avonden, vorstperioden, ingewikkelde precentaties, onduidelijkheid over procedures);
 • creatief handelen met toezeggingen in een door de gemeente verloren rechtszaak (kost betrokken privepersonen duizenden euro’s) in Verzetswijk;
 • niet of te laat verwerken van toegezegde aanpassingen in de plankaart bij de Polygoonschool;
 • fraaie doch ingewikkelde ontsluiting van uw informatiemateriaal via de website, soms wel 7 zoeklagen diep.

Het Platform Filmwijk kijkt desalnietemin, gezien de resultaten tot nu toe met enige positieve gevoelens terug op het proces, echter niet zonder de volgende kanttekeningen.

 

 1. Parkeren t.b.v. faciliteiten in het park
 2. Horeca Lumierepark en Weerwater
 3. Bouwrai
 4. Laterna Magicapark (en moskee)
 5. Hoogspanningsleidingen

 

Ad 1. Parkeren

Het Lumierepark behoort natuurlijk bij Filmwijk. Het parkeren voor de faciliteiten zou moeten plaatsvinden op de Oostkavels, en die behoren nu nog bij het Centrumgebied. De behandeling daarvan vindt momenteel plaats in een andere zaal. Het opknippen van een probleem in deelproblemen (Blauwe zone hoort hier niet/ Oostkavels blijven buiten bestemmingsplan/ Gemeente is eigenaar, dus zou er geen risico zijn) Doet onrecht aan onze behoefte aan duidelijkheid in uw toezeggingen. 

 • Wanneer weten wij waar we aan toe zijn met de blauwe zone?
 • De oostkavels grenzen direct aan Filmwijk, de uitwerking ervan beinvloedt ons welzijn en onze reuimtelijke beleving. Dat geldt ook voor de tijdelijke studentenhuisvesting en andere tijdelijke bebouwingen. Waar zijn onze bewoners aan toe? Waar zijn de tijdelijk gehuisvesten aan toe? 

 

Ad. 2 Horeca

De reductie van de horeca-claims op ons park stemt ons tevreden. Het wegnemen van de zekerheid dat het Weerwater aldaar in de huidige vorm behouden zal blijven echter niet. Die vorm staat onder druk door 

 • ontsluitingen rond het Weerwater t.b.v. de zuidoever-ontwikkeling
 • mogelijke steigerbouw (tot 80 meter)
 • tijdelijke woonvoorzieningen op het water
 • onduidelijkheid over de oostkavels en gebiedsclaims vanuit het ziekenhuis.

Dit kan worden goedgemaakt door een aanmerkelijk stuk van het Weerwater bij Filmwijk te voegen. Dus niet slechts een strookje van 5 meter.

 

Ad. 3 Bouwrai

De gedane toezeggingen met betrekking tot de Bouwrai behoren netjes te worden verwerkt in de plankaarten. Dat is betrokkenen nu ook door de gemeente toegezegd. De uitvoering vond nu echter nog niet plaats. Wij verzoeken u op de uitvoering toe te zien.

 

Ad. 4 Laterna Magicapark

In stedenbouwkundig en bouwkundig opzicht komen de toezeggingen in dit gebied voor een deel tegemoet aan de geuite zienswijzen. Helaas echter niet aan de ruimtebeleving van de bewoners in het aangrenzende woongebied. Het park is opgeknipt in meerdere deelgebieden, waarbinnen nog maar minimaal een beleving kan zijn van “openbare ruimte”. 

 • het noordelijk deel is vrijwel volledig met hekwerken afgesloten voor de beleving van buurtfuncties door omwonenden;
 • het zuidelijk deel is voor de helft met functies belegd en daaraan kunnen in het voorliggende plan nu zelfs woonfuncties worden toegevoegd. Dit laatste heeft niet onze instemming.

Binnen het zuidelijk deel lijkt men nu dus voort te gaan met het opknippen in deelfuncties (veldje/ waterpartij/ beetje resterend groen/ beetje wonen erbij), waardoor de integrale beleving van ons park nog verder verloren gaat. Teleurgestelde bewoners verlaten nu de aangrenzende straten van dit gebied. 

 

Ad. 5 Hoogspanningsleidingen

Rijksbeleid legt onze gemeente natuurlijk dwingende kaders op. Maar ook bij het Rijk moet het besef zijn dat onduidelijkheid of wijziging van het beleid het welzijn van de burgers schaden kan. Vergoedingen voor hinder, planschade en schadeloosstellingen zijn daarvan voorbeelden. Wij missen in uw reactie begrip of medewerkingsbereidheid voor deze aspecten.

Wij hopen dat u samen met ons als bewoners en stichting hierin elkaar beter te kunnen ontmoeten. Hierdoor zal draagvlak voor e.e.a. alsook wederzijds begrip kunnen leiden tot en meer dan constructieve afstemming tussen overheid en burgers.

 

Stichting Platform Filmwijk. 


 

Posted at 6:46pm

 


Tarieven parkeerontheffingen opnieuw op politieke markt

 De discussie over de parkeerontheffingen voor bewoners van de blauwe zone staat voor 14 juli  opnieuw op de agenda van de politieke markt. Dit naar aanleiding van de toezegging van wethouder Arno Visser om vóór het zomerreces met nadere voorstellen te komen rond het huidige tarief van € 60.-
 
Dit jaar kregen bewoners van  Filmwijk, Stedenwijk Noord en Zuid en Staatsliedenwijk voor het eerst een rekening gepresenteerd van € 60.- voor een ontheffing van het parkeerverbod in de blauwe zone. Zij namen hier geen genoegen mee, omdat bij de invoering in 2002 door de toenmalig wethouder Henk Smeeman de toezegging was gedaan, dat de bewoners nooit zouden moeten betalen voor het gebruik van de blauwe zone.
In de discussie rond de tarievennota 2010 werd duidelijk, dat de wethouder niet op de hoogte was van de eerder gedane toezeggingen. Evenmin kon hij aangeven op welke wijze de kostenstructuur van de leges was opgebouwd.
De bewoners waren verbolgen, temeer daar zij op geen enkele manier waren geïnformeerd over het voornemen om af te wijken van de afspraken uit 2002.
Zij kwamen in actie, verzamelden handtekeningen tegen het plan, spraken in tijdens de politieke markt en dienden een klacht in bij de gemeentelijke ombudsman.
Inmiddels hebben een tweetal door de ombudsman geïnitieerde gesprekken plaats gevonden met beleidsmakers van de gemeente. Hierbij is onder meer duidelijk geworden, dat de eigenlijke kosten voor het beheer van de blauwe zone niet meer dan € 10.- per ontheffing bedragen. De rest van het bedrag gaat op aan handhavingskosten. Saillant detail hierbij is, dat een bekeuring voor onterecht parkeren € 78.- kost, waarvan  € 53.- rechtstreeks naar de rijksschatkist gaat.
De bewoners ervaren het als onrechtvaardig, dat zij opdraaien voor de kosten van de handhaving. Deze worden veroorzaakt door foutparkeerders en moeten niet worden neergelegd bij de bewoners, vinden zij. Als bewoners willen zij best de €10.- “daadwerkelijke leges” betalen, maar betalen voor de handhaving zien ze als een belasting om de tekorten op de parkeerexploitatie te dekken.
Tijdens de komende politieke markt wordt gediscussieerd over alternatieven voor de heffing. De Dienst Stadsbeheer heeft negen opties ontwikkeld varierend van “niets veranderen” tot opheffen van de blauwe zone”. De bal ligt nu bij de raad.
De bespreking vindt donderdag 14 juli plaats in de Rode Zaal op de tweede verdieping van het stadhuis. Aanvang 19.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.
 
 

 

Posted at 2:23pm

 


Start peutergroep Campus Caleidoscoop.Campus Caleidoscoop (een samenwerking tussen  uk Laterna,  De Schoor, Joymere en basisschool Caleidoscoop) wil in oktober starten met een peutergroep met VVE Piramide (vroeg- en voorschoolse educatie). Het gaat om 4 ochtenden per week (van 8.30 tot 12.00 uur, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) op Caleidoscoop.
We zijn nog in afwachting van een vergunning, maar geïnteresseerden nodigen we van harte uit voor een kennismakend gesprek.
Hulp bij de voorbereidingen.Om alles in orde te maken, zoeken we hulp en materialen:-stoeptegels voor een stukje bestrating van een aantal vierkante meters;-iemand die kan bestraten;-iemand die 2 ombouwkasten kan maken voor de verwarming;-bedrijven die als sponsor op willen treden voor het hekwerk of die een hekwerk kunnen leveren. We ontvangen geen subsidie en willen een peutergroep in Filmwijk mogelijk maken, dus we kunnen uw hulp van harte gebruiken! Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
Els ZoeteRegisseur Campus Caleidoscoop els.zoete@caleidoscoop.edu.almere.nl
Alvast hartelijk dank!
Start peutergroep Campus Caleidoscoop.Campus Caleidoscoop (een samenwerking tussen  uk Laterna,  De Schoor, Joymere en basisschool Caleidoscoop) wil in oktober starten met een peutergroep met VVE Piramide (vroeg- en voorschoolse educatie). Het gaat om 4 ochtenden per week (van 8.30 tot 12.00 uur, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) op Caleidoscoop.

We zijn nog in afwachting van een vergunning, maar geïnteresseerden nodigen we van harte uit voor een kennismakend gesprek.

Hulp bij de voorbereidingen.Om alles in orde te maken, zoeken we hulp en materialen:-stoeptegels voor een stukje bestrating van een aantal vierkante meters;-iemand die kan bestraten;-iemand die 2 ombouwkasten kan maken voor de verwarming;-bedrijven die als sponsor op willen treden voor het hekwerk of die een hekwerk kunnen leveren. We ontvangen geen subsidie en willen een peutergroep in Filmwijk mogelijk maken, dus we kunnen uw hulp van harte gebruiken! Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Els Zoete
Regisseur Campus Caleidoscoop 
els.zoete@caleidoscoop.edu.almere.nl

Alvast hartelijk dank!
1 note

Posted at 6:29am

 


FILMWIJK – De Ed van der Elskenhof is sinds maandag 6 juni de eerste straat ter wereld met UrbanStar LED straatverlichting. Met een flinke klap wierp wethouder Berdien Steunenberg een fles Champagne tegen één van de lantaarnpalen om de duurzame ‘straatverlichting 2.0’ te ‘openen’.

De gemeente noemt de duurzame UrbanStar-LED straatverlichting in de twee pilot-straten, de Ed van der Elskenhof en de Bert Haanstrahof in Filmwijk, ‘extreem efficiënt en eigentijds’. Een samenwerkingsproject tussen de gemeente Almere, West 8, CityTec en Philips heeft een verlichtingsproduct opgeleverd dat interesse wekt in de hele wereld.
Duurzame straatverlichting door LEDs en dimmen

In Almere wordt met de nieuwe straatverlichting een energiebesparing van 45 procent gerealiseerd ten opzichte van de oude situatie. De winst in duurzaamheid zit enerzijds in de 24 procent besparing op het energieverbruik door het gebruik van LED’s vergeleken met traditionele verlichting. Daarnaast wordt er energie bespaard door het automatisch dimmen van het armatuur naar een lager lichtniveau in de nachtelijke uren. Hoewel de UrbanStar nu al efficiënt is is de verwachting dat het armatuur na vijftien jaar, als de LED’s eenmalig worden vervangen, nog eens 50 procent efficiënter wordt. 
In bestaande lantaarnpalen

De UrbanStar is een armatuur van Philips dat kegelarmaturen één op één kan vervangen. Voorheen moesten bij LED-armaturen de masten dichter bij elkaar worden gezet, wat voor gemeenten een extra kostenpost opleverde. Nu kunnen de bestaande masten blijven staan en de oude armaturen op de mast worden vervangen door UrbanStar-armaturen. De geavanceerde lichttechniek in de UrbanStar zorgt voor een vergelijkbaar lichtbeeld als met een gewone kegel, maar dan met meer comfort en minder lichthinder door het ontwerp van het armatuur.

Zie ook:

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/81789/ed-van-der-elskenhof-anders-verlicht

http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/2182618-filmwijkse-straat-eerste-met-duurzame-verlichting

Bron: omroepflevoland / almeredezeweek

FILMWIJK – De Ed van der Elskenhof is sinds maandag 6 juni de eerste straat ter wereld met UrbanStar LED straatverlichting. Met een flinke klap wierp wethouder Berdien Steunenberg een fles Champagne tegen één van de lantaarnpalen om de duurzame ‘straatverlichting 2.0’ te ‘openen’.

De gemeente noemt de duurzame UrbanStar-LED straatverlichting in de twee pilot-straten, de Ed van der Elskenhof en de Bert Haanstrahof in Filmwijk, ‘extreem efficiënt en eigentijds’. Een samenwerkingsproject tussen de gemeente Almere, West 8, CityTec en Philips heeft een verlichtingsproduct opgeleverd dat interesse wekt in de hele wereld. Duurzame straatverlichting door LEDs en dimmen

In Almere wordt met de nieuwe straatverlichting een energiebesparing van 45 procent gerealiseerd ten opzichte van de oude situatie. De winst in duurzaamheid zit enerzijds in de 24 procent besparing op het energieverbruik door het gebruik van LED’s vergeleken met traditionele verlichting. Daarnaast wordt er energie bespaard door het automatisch dimmen van het armatuur naar een lager lichtniveau in de nachtelijke uren. Hoewel de UrbanStar nu al efficiënt is is de verwachting dat het armatuur na vijftien jaar, als de LED’s eenmalig worden vervangen, nog eens 50 procent efficiënter wordt. In bestaande lantaarnpalen

De UrbanStar is een armatuur van Philips dat kegelarmaturen één op één kan vervangen. Voorheen moesten bij LED-armaturen de masten dichter bij elkaar worden gezet, wat voor gemeenten een extra kostenpost opleverde. Nu kunnen de bestaande masten blijven staan en de oude armaturen op de mast worden vervangen door UrbanStar-armaturen. De geavanceerde lichttechniek in de UrbanStar zorgt voor een vergelijkbaar lichtbeeld als met een gewone kegel, maar dan met meer comfort en minder lichthinder door het ontwerp van het armatuur.

Zie ook:

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/81789/ed-van-der-elskenhof-anders-verlicht

http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/2182618-filmwijkse-straat-eerste-met-duurzame-verlichting

Bron: omroepflevoland / almeredezeweek

Posted at 11:09am

 Zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 2011 organiseert Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA) in samenwerking met jongerencentrum YCF The Mall het jaarlijkse Lumièreparkfestival in Almere stad in Filmwijk. Het Lumièreparkfestival is een zeer omvattend festival dat bestaat uit een podium, kinderdorp, markt, sport, buurthuisplein en workshops.
De doelstelling van het festival is het helpen bevorderen van de algemene leefbaarheid in Almere. Elk jaar wordt een nieuwe thema gekozen.
Het thema van 2011 is: We are Family.
Beide dagen bieden wij een gevarieerd programma aan dat aansluit bij verschillende doelgroepen. De zondag zal het festival ook in het teken staan van Vaderdag. Bij alle onderdelen van het festival zullen de mannen dan in het zonnetje worden gezet.
Kijk voor meer informatie op: http://www.lumiereparkfestival.com/
contact:   info@smoa.nl
Plattegrond: http://www.smoa.nl/lumiereparkfestival/images/lumiere2010plattegrond.pdf

Zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 2011 organiseert Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA) in samenwerking met jongerencentrum YCF The Mall het jaarlijkse Lumièreparkfestival in Almere stad in Filmwijk. Het Lumièreparkfestival is een zeer omvattend festival dat bestaat uit een podium, kinderdorp, markt, sport, buurthuisplein en workshops.

De doelstelling van het festival is het helpen bevorderen van de algemene leefbaarheid in Almere. Elk jaar wordt een nieuwe thema gekozen.

Het thema van 2011 is: We are Family.

Beide dagen bieden wij een gevarieerd programma aan dat aansluit bij verschillende doelgroepen. De zondag zal het festival ook in het teken staan van Vaderdag. Bij alle onderdelen van het festival zullen de mannen dan in het zonnetje worden gezet.

Kijk voor meer informatie op: http://www.lumiereparkfestival.com/

contact:   info@smoa.nl

Plattegrond: http://www.smoa.nl/lumiereparkfestival/images/lumiere2010plattegrond.pdf

Posted at 3:10pm

 


Enthousiaste partners willen Platform nieuwe impuls geven

Een groepje enthousiaste partners van het Platform Filmwijk was dinsdag 7 juni, op uitnodiging van het bestuur, naar het Filmwijkcentrum gekomen om samen een nieuwe route voor de toekomst uit te stippelen. “Het Platform in ontwikkeling”, zoals waarnemend voorzitter Paul Vloothuis het noemde. 

Gesproken werd ondermeer over de organisatie van bestuur en platformcommissies.

Vier platformcommissies

In de nieuwe opzet gaan vier commissies aan het werk: relaties in de wijk, kwaliteit & leefbaarheid, bestemmingsplannen en communicatie, marketing & pr. In de loop van de avond was er gelegenheid voor partners om in kleinere groepjes over de plannen voor de commissies mee te praten. Meer dan in het verleden gaan bestuursleden zich projectmatig inzetten in de commissies. Vloothuis: “Als een onderwerp aandacht vraagt, zoekt een bestuurslid dat dit in z’n portefeuille heeft een groep geïnteresseerden bij elkaar om deze zaak op te pakken. Het is dus duidelijk niet meer de bedoeling om geregeld te vergaderen terwijl hier geen echte noodzaak toe is.”

Frisse aanpak platformcommissie pr

Plannen voor een nieuwe aanpak van communicatie, marketing & pr zijn al in een vergevorderd stadium. Chris Heine, die hier het voortouw in neemt, lichtte al een tipje van de sluier op. Zo wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website en zal bij het onderhouden van contacten meer gebruik gemaakt worden van social media. De aanwezigen op deze avond konden ook als eersten kennismaken met het nieuwe logo van het Platform.

Presentatie Filmwijkpanel

In maart van dit jaar heeft er een Filmwijkpanelonderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn elders op deze site te vinden. Sociologe Mira Peeters-Bijlsma lichtte de conclusies van het panel toe en ging hierover met de aanwezige partners in gesprek. Opnieuw bleek, dat de Filmwijkbewoners hun wijk een warm hart toedragen. Zij hebben uitgesproken ideeën over de toekomst, die echter niet altijd in overeenstemming met de plannen van de gemeente zijn. Eén van de conclusies was dan ook, dat de gemeente wel luistert naar de wensen van de bewoners, maar er te weinig rekening mee houdt. 

En nu …aan de slag

Met name tijdens de gesprekken met de vertegenwoordigers van de vier platformcommissies werden verschillende ideeën naar voren gebracht. Het bestuur gaat hier de komende tijd mee aan de slag en hoopt binnen niet al te lange tijd de partners opnieuw uit te nodigen om de voortgang van de plannen te bespreken.

4 notes

Posted at 5:05am
Tagged filmwijk almere filmwijk almere

 


292 briefjes op de mindmap Lumièrepark/ Filmwijk, 187 op de die van Stadscentrum en 145 op de mindmap van Stedenwijk. Allemaal ideeën, opmerkingen, zorgen en kansen die betrokken bezoekers aan de Open Dag en aan het Atelier achter lieten. De borden zijn te bewonderen in het Atelier, waar u zeker even een kijkje moet nemen. Maar ze zijn vanaf deze week ook te vinden op de website. Kijk bij de discussie over Stedenwijk,Lumièrepark & Filmwijk en Stadscentrum om te zien wat er allemaal geopperd is. En laat weten wat u ervan vindt!http://stadsdialoog-almere.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=181

292 briefjes op de mindmap Lumièrepark/ Filmwijk, 187 op de die van Stadscentrum en 145 op de mindmap van Stedenwijk. Allemaal ideeën, opmerkingen, zorgen en kansen die betrokken bezoekers aan de Open Dag en aan het Atelier achter lieten. De borden zijn te bewonderen in het Atelier, waar u zeker even een kijkje moet nemen. Maar ze zijn vanaf deze week ook te vinden op de website. Kijk bij de discussie over Stedenwijk,Lumièrepark & Filmwijk en Stadscentrum om te zien wat er allemaal geopperd is. En laat weten wat u ervan vindt!
http://stadsdialoog-almere.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=181

1 note

Posted at 4:18am
Tagged stadsdialoog

 Op zondag 30 oktober 2010 houden we in 20 verschillende huizen in het Stadshart en Filmwijk in Almere de ‘SchrijversBlocksessies’. 20 Bekende schrijvers zullen in 3 etappes op de zondagmiddag voor wisselend publiek ondermeer voordragen uit eigen werk, vragen van de bezoekers beantwoorden of in discussie gaan. Het publiek koopt voor deze middag bij de Nieuwe Bibliotheek een toegangskaartje en kan hiermee naar 3 verschillende schrijvers.  

Interesse? 

Hebt u interesse stuurt u dan een email naar 

c.brak1@upcmail.nl of bel 06 15 00 00 48 


Posted at 4:52am

 
Stuff I like